četvrtak, 6. travnja 2017.

Popis pesticida za zaštitu vinograda

DOPUŠTENI FUNGICIDI PROTIV PLEMENJAČE - PERONOSPORE VINOVE LOZE
Najprije navodimo kontaktne - preventivne - protektivne fungicide
KLASIČNA BORDOŠKA JUHA (smjesa bakra i vapna)
PRIMJENA
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
a) u fenofazi zimskog pupa, pup zatvoren, koristimo
2 - 3 %
200 - 300
b) u vegetaciji, kada mladice budu 10 - 15 cm.
0,5 - 1 %
50 - 100
c) nakon cvatnje
1 - 2 %
100 - 200
NAPOMENA: da bordoška juha ne bi fitotoksično djelovala na organe vinove loze (list, cvat, bobice), ona mora biti neutralne reakcije tj. niti kisela niti alkalična. Da se to postigne na svaki 1 kg modre galice treba dodati 1,25 kg gašenog vapna ili 0,55 kg hidratiziranog vapna ili 0,40 kg živog vapna (niti više, niti manje).
Tvornički pripremljena bordoška juha je gotova mješavina modre galice i vapna. Koristi se u koncentraciji od 0,75 - 1,5 %, ovisno o % bakrenog sulfata (CuSO4). Tvornički nazivi: CAFFARO 20 WP, MANICA 20 WP, BORDOŠKA JUHA WP 20, BORDOŠKA JUHA 25.
Ostali tvornički preparati na bazi bakra u kombinaciji sa organskim fungicidima kao što je DITHANE, EUPAREN, ANTRACOL, FOLPET, BAKRENI DITHANE, BAKRENI EUPAREN, BAKRENI ANTRACOL, BAKRENI FOLPET ili BAKAR u kombinaciji (mješavini) sa fungicidima sistemičnog djelovanja kao što je: RIDOMIL PLUS 48 WP, MIKAL-B (BAKAR + FOSETIL), SANDOFAN C (BAKAR + OKSADIKSIL), GALBEN-C (BAKAR + BENALAKSIL).

DOPUŠTENI FUNGICIDI PROTIV PLEMENJAČE - PERONOSPORE VINOVE LOZE
Druga skupina fungicida protiv plemenjače su fungicidi kontaktno - protektivnog djelovanja
Tvornički (gotovi) preparati na bazi bakra i vapna

PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
BAKRENO VAPNO WP 50
0,50 - 0,75
50 - 70
CHAMPION (ŠAMPION) WP 50
0,35 - 0,45
35 - 45
KUPROPIN WP 50
0,50 - 0,75
50 - 75
CHAMPION TEKUĆI SC BAKAR 24
0,45
45
CUPRABLAU Z
0,25 - 0,30
25 - 30
CUPROLINE KS
0,30
30
CUPRAMIX
0,30 - 0,35
30 - 35
NORDOX 75 WG *
0,1 - 0,15
10 - 15
Tvornički preparati na bazi bakra i organskih fungicida
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
BAKRENI ANTRACOL WP 63 *
0,25 - 0,50
25 - 50
BAKRENI DITHANE *
0,30 - 0,60
30 - 60
BAKRENI EUPAREN
0,40
40
Tvornički organski fungicidi kontaktno - površinskog djelovanja
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
ANTRACOL BT 71,25 **
0,20
20
ANTRACOL WP 70
0,10 - 0,30
10 - 30
RADOCINEB WP 65
0,20 - 0,40
20 - 40
DITHANE M-45 SC FLO
0,35
35
PINOZEB M-45 WP 80
0,15 - 0,25
15 - 25
DITHANE M-45 WP 80
0,15 - 0,25
15 - 25
POLYRAM DF SC
0,25
25
CAPTAN 50 WP
0,20 - 0,30
20 - 30
CAPTAN HF - SC 50
0,20 - 0,30
20 - 30
MERPAN WP 50
0,20 - 0,30
20 - 30
FOLPAN WDC 80
0,15 - 0,20
15 - 20
EUPAREN 50 WP ***
0,30
30
FOLICUR E WP 50 ****
0,30
30
CHROMONEB S-70 WP
0,10 - 0,30
10 - 30
SHAVIT F - WP 70 **
0,30
30
FORUM FP WC
0,20
20
* Djeluje i na fomopsis (crnu pjegavost)
** Djeluje i na pepelnicu-oidium
*** Djelomično djeluje i na botritis, ali nije isključivi botricid
**** Aktivna tvar tebukonazol sistemično djeluje na pepelnicu-oidium
 
DOPUŠTENI FUNGICIDI PROTIV PLEMENJAČE - PERONOSPORE VINOVE LOZE
Treću skupinu fungicida čine fungicidi sistemično-kontaktnog djelovanja.

Biljni organi na kojima je nanesen sistemični fungicid upijaju aktivnu tvar, te se ona translocira tj. prenosi nepromijenjena u obliku metabolita na veće ili manje udaljenosti unutar biljke.
Sistemičnost može biti uzlazna (ksilem sistemik), koja je najjače izražena, ili silazna (floem sistemik). Neki fungicidi pokazuju kretanje u oba smjera. Nadalje za fungicide sistemičnog djelovanja karakteristično je, što naglašavamo, da fungicidno-zaštitno djelovanje traje 12 do 14 dana, a vrijeme ulaska u list 30 - 60 minuta i kiša ih ne ispire. Djeluju stopirajuće od 48 do 96 sati, a to znači da nakon što su nastupili povoljni uvjeti za infekciju (zarazu) inkubacija je nastupila, ali gljiva neće fruktificirati (bijeli koncentrični krugovi na donjoj strani lista).

Da pobliže objasnimo što je inkubacija: to je vrijeme koje prođe od časa infekcije (zaraze) gljivicom (plasmopara vitikola), pa sve do pojave uljnih mrlja na licu (gornjoj strani) lista. Fruktifikacija je vrijeme koje slijedi nakon završene inkubacije uz pojavu bijelih koncentričnih krugova na donjoj strani lista. Inkubacija, ovisno od vremenskih uvjeta (temperature zraka i količine padalina) prema Mülleru (Müllerovoj inkubacionoj krivulji) traje kod optimalne temperature 21 - 24°C samo četiri dana , a kod temperat ure 11°C 13 dana, kod 29°C 8 dana.
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
SANDOFAN F WP
0,10 - 0,25
10 - 25
SANDOFAN C WP
0,20 - 0,25
20 - 25
SANDOFAN C-5
0,30 - 0,40
30 - 40
SANDOFAN M-8 WP
0,20 - 0,25
20 - 25
GALBEN C WP
0,40 - 0,50
40 - 50
GALBEN F WP
0,20 - 0,25
20 - 25
RIDOMIL GOLD MZ-68 WP
0,20 - 0,25
20 - 25
RIDOMIL MZ-72 WP
0,25
25
RIDOMOL PLUS 48 WP
0,25
25
RIDOMIL PLUS 45 WP
0,40 - 0,50
40 - 50
CALTAN SC
0,20
20
MIKAL WP
0,30 - 0,40
30 - 40
MIKAL B
0,60
60
ANTRACOL COMBI WP
0,20
20
ACROBAT MZ
0,25
25
FOLICUR E WP 50
0,25 - 0,30
25 - 30
FOLICUR MULTI 50 WP
0,30 - 0,40
30 - 40
QUADRIS
0,075
7,5
FORUM FP WC 60
STROBY WC
0,02
2
MIKAL FLASH *
0,3 - 0,4

VERITA
0,25 - 0,3

VITINIT

PLANET 72 WP

DOPUŠTENI FUNGICIDI PROTIV PEPELNICE - OIDIUMA - LUGA NA ORGANIMA VINOVE LOZE (LIŠĆU I BOBICAMA)
Sredstva na osnovi sumpora:
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
TIOVIT WC
0,30 - 0,50
30 - 50
CHROMOSUL 80 WC
0,30 - 0,40
30 - 40
SUMPOR 80 WP
0,30 - 0,40
30 - 40
TRIDAL S WP
SUMPOR SC 80
0,30 - 0,40
30 - 40
SUMPOR U PRAHU P
15 - 20 KG/HA
Ostala sredstva:
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
ATEMI S WC
0,12 - 0,15
12 - 15
ANTRACOL BT-71,25 WP (KS)
0,20
20
KARATHANE EC 36
0,02 - 0,06
2 - 6
KARATHANE WP 18
0,06 - 0,12
6 - 12
FOLICUR E WP 50 (S)
0,30
30
RUBIGAN EC 12 (S)
0,02
2
RUBIGAN 12 SC (S)
0,02 - 0,03
2 - 3
BAYLETON S (KS)
0,30
30
BAYLETON SPECIJAL WP-5 (S)
0,05 - 0,075
5 - 7,5
BAYLETON AC-64 WP (KS)
0,3 - 0,4
30 - 40
SYSTHANE 12 E EC 2,5 (S)
0,025
2,5
SABITHANE EC 7,5 (KS)
0,03 - 0,035
3 - 3,5
SUMIOSAM SC (KS)
0,012
1,2
VECTRA SC 10 (S)
0,03 - 0,04
3 - 4
ANVIL 5 SC (S)
0,025
2,5
SUMI 8 SC 12,5 (S)
0,012
1,2
TILT 250 EC (S)
0,01
1
BUMPER 25 EC (S)
0,01
1
TOPAS 100 EC (S)
0,025
2,5
STROBY DF 50 (K)
0,02
2
STROBY WC 50 (K)
0,02
2
QUADRIS (S)
0,075
7,5
KS Kontaktno-sistemično djelovanje
S Sistemično djelovanje
K Kontaktno djelovanje

NAPOMENA: Sistemike ili strobi lurine (STROBY I QUADRIS) treba koristiti za vrijeme najjačeg pritiska bolesti, a to je oko cvatnje vinove loze. Ali, prije i poslije cvatnje mora se u program zaštite protiv pepelnice interpolirati (ubaciti) zaprašivnje sumporom u prahu (25 - 30 kg/ha ili 15 - 18 kg na jutro (1600 čhv).
Kad mladice budu veličine 12 cm koristiti močivi sumpor (CHROMOSUL, SUMPOR SC 80), mladice veličine 50 cm sistemične fungicide i kada bobice budu veličine zrna graška - već početkom "šare" močivi sumpor.
Za vrijeme prohladnog proljeća treba koristiti, odnosno dati prednost, KARATHANEU jer on djeluje već iznad 5 °C, a za velikih vrućina do 25 °C, ne izaziva palež bobica - lišća. Općenito, sistemični fungicidi djeluju maksimalno 12 dana, a kontaktno - sistemični 10 dana. Pobliže informacije - upute vidi - prospekt proizvođača.

DOPUŠTENI AKARICIDI U ZAŠTITI VINOVE LOZE PROTIV CRVENOG PAUKA I GRINJA

Akaricidi su kemijska sredstva namijenjena isključivo u preventivnoj i kurativnoj zaštiti protiv crvenog pauka i loznih grinja šiškarica. Sa zaštitom započeti u fenofazi zimskog pupa (B - C) kada preporučujemo:
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
FOLIDOL ULJE EC 100
0,50
50
OLEOEKALUX EC
1,00
100
OLEOULTRACID 100 EC
0,30
30
CRVENO ULJE EC
2 - 3
200 - 300
PLAVO ULJE SC
2 - 3
200 - 300
U fenofazi lista:
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
THIODAN E - 35
0,10 - 0,20
10 - 20
CHROMODAN E - 35
0,10 - 0,20
10 - 20
PARATION 10 EC
0,10 - 0,30
10 - 30
NEORON 500 EC
0,05 - 0,10
5 - 10
DEMITAN SC 20
0,05 - 0,07
5 - 7
OMITE 570 W
0,10 - 0,15
10 - 15
KELTHAN E SC
0,15 - 0,25
15 - 25
PINORON EC
0,05 - 0,10
5 - 10
NISSORUN 10 EC
0,03 - 0,05
3 - 5
APOLO 50 SC
0,04 - 0,06
4 - 6
Napomena: Prilikom zaštite - prskanja (tretiranja) treba se strogo i striktno pridržavati uputa pri radu sa otrovima navedenim u uputama proizvođača.

DOPUŠTENI FUNGICIDI (BOTRICIDI) ZA ZAŠTITU VINOVE LOZE PROTIV SIVE PLIJESNI (BOTRYTISA) CVATA I BOBICA
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
RONILAN WC 50
0,10
10
RONILAN FL SC 50
0,10
10
KIDAN SC 260
0,40
40
SILBOS DF SC
0,40
40
MYTOS SC 300
0,25
25
SWITCH (SVIČ) 62,5 WC 37,5
0,08
8
FOLICUR E WP 50
0,30
30
TRICHODEX (TRIHODEKS)
0,20 - 0,40
20 - 40
TELDOR SC 500
0,10 - 0,15
10 - 15
Napomena: U slučaju da meteorolozi pred cvatnju loze najave kišovito i prohladno vrijeme, dobro je pred cvatnju provesti zaštitu cvata i tako spriječiti osipanje cvata.
Kod primjene RONILANA, KIDANA i SILBOSA prisutna je unakrsna rezistentnost gljive botrytis cinarea, te se preporučuje koristiti jedanput, a najviše dva puta u vegetaciji.
Kod preparata MYTOS, barem za sada, nije utvrđena unakrsna rezistentnost - koristi se 1 - 2 puta u vegetaciji.
SWITCH preporučuje se najviše dva tretiranja u vegetaciji.
FOLICUR E pored djelovanja na botrytis djeluje i protiv peronospore i pepelnice.
TRICHODEX se ne ubraja u otrove što je prednost u zaštiti stolnog grožđa, karenca 28 dana.


DOPUŠTENI INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE GROŽDANIH MOLJACA (ŽUTOG I PEPELJASTOG)
PREPARAT
KONCENTRACIJA %
GRAMA, MILILITARA U 10 LITARA VODE
RELDAN 40 EC
0,10 - 0,125
10 - 12,5
ACTELIC 50 EC
0,10
10
BASUDIN 40 WP
0,10 - 0,20
10 - 20
LEBAYCID 50 EC
0,10 - 0,20
10 - 20
FASTAC 10 SC
0,015 - 0,025
1,5 - 2,5
DECIS 1,25 EC
0,04 - 0,06
4 - 6
DECIS 2,50 EC
0,03 - 0,05
3 - 5
DECIS 6,25 WG
0,016 - 0,020
1,6 - 2,0
DANIRUN 11 EC
0,06
6
KARATE MAX. WC 3,75
0,02 - 0,025
2 - 2,5
KARATE MAX. EC 2,5
0,02 - 0,03
2 - 3
TALSTAR 10 EC
0,02 - 0,025
2 - 2,5
MIMIC SC
0,06
6
EKALUX 25
0,10 - 0,20
10 - 20
CHROMOFOS 25 EC
0,10
10
RADOTION E-50
0,15 - 0,25
15 - 25
ZOLONE LIQUID EC
0,20 - 0,25
20 - 25
ULTRACID 40 WP
0,075 - 0,15
7,5 - 15
METASYSTOX R-EC 250
0,10
10
KILVAL SL 40
0,125
12,5
SHERPA 20 EC
0,015 - 0,030
1,5 - 3
RUFAST 15 EC
0,03 - 0,04
3 - 4
BONUS KS
0,20 - 0,25
20 - 25
CASCADE 50 EC
0,10
10
INSEGAR 25 WP
0,03
3
BIOBIT FC SC
0,20 - 0,30
20 - 30
MATCH
0,1
10
LASER
0,015 -0,020

KARETE ZEON
0,01 - 0,015

Napomena: CASCADE 50 EC dozvoljeno je samo dva tretiranja u vrijeme najintenzivnijeg leta moljaca. Pred dozrijevanje stolnih i vinskih sorti grožđa prednost svakako dati insekticidima i akaricidima sa kraćom karencom i koji su manje otrovni ( ACTELIC 50 EC, RELDAN 40 EC, MIMIC SC, RADOTION E-50, BIOBIT FC - SC).
METASYSTOX R EC 250 kao izraziti sistemik sa slabijim kontaktnim djelovanjem, pa štedi korisne predatore.
KILVAL SL 40 i DANIRUN 11 EC djeluju insekticidno i akaricidno (protiv moljaca i crvenog pauka). Od agronoma za zaštitu bilja zatražite pobliže upute o primjeni i svojstvima pojedinih insekticida i akaricida.