subota, 16. siječnja 2016.

Jabuka


Jabuka, u odnosu na ostale voćne vrste, je najmanje zahtjevna prema toplini. Dobro podnosi niske temperature tijekom zime i do -25°C. Tijekom vegetacije je osjetljiva na visoke temperature i to preko 35°C, kao i nižu relativnu vlagu, ispod 60%. U tom slučaju može doći do izraženih oštećenja lišća i plodova, tzv. paleži. Zahtjevna je prema oborinama, a poželjna relativna vlaga zraka tijekom vegetacije je oko 75%. Stoga, za intenzivan uzgoj jabuke neophodno je osigurati sustav navodnjavanja.
Jabuka najbolje uspijeva na dubljim dobro prorahljenim pjeskovito-ilovastim, ilovastim i glinasto-ilovastim tlima, sa dovoljnim sadržajem humusa (minimalno 2%) i hranjivih tvari. Iskustvo je pokazalo da jedan tip tla ne odgovara jednako za različite podloge, jer kod određenih podloga može ograničiti razvitak karakterističnog oblika (habitusa) korijenove mreže.

Agroekološki uvjeti za uzgoj jabuke


Temperatura
Jabuka zahtijeva srednje prosječne temperature zraka u vegetaciji 14 - 19 °C. Podnosi vrlo niske tempe­rature zraka od -25 do -28 °C (bez težih posljedica) u vrijeme duboko­g zimskog mirovanja te apsolutne maksimalne tempe­rature do 35 °C (bez težih posljedica, ali ovisno o relativnoj vlazi zraka i vlazi tla). Pogoduje joj umjerena relativna vlaga zraka do 60 % i blaga zračna strujanja u doba povećane vlažnosti zraka ili jakih ljetnih žega, ali joj štete topli i suhi vjetrovi u vrijeme oplodnje. Osjetljiva je na tuču u svako doba vegetacije ali ne i snježni pokrivač u doba velikih hladnoća (pokriveno tlo sprječava smrzavanje korijenja).
Voda
Sustav navodnjavanja preporučljiv je kod intezivnog uzgoja jabuka. Najčešće se upotrebljava sustav »kap po kap«. Najveću potrebu za vodom jabuke imaju u vrijeme cvjetanja, tj. u svibnju.
Tlo
Jabuka zahtjeva duboka tla, pjeskovito-ilovastog sastava, s dovoljno humusa (barem 3 %) i mineralnih hraniva (npr. 10 mg fosfora i 20 mg kalija) te s dobrim poljskim vodnim kapacitetom. Voli tla blago kisele reakcije (pH 5,5 - 6,5) koja nemaju previše fiziološki aktivnog vapna (ne više od 5 %).

Izbor položaja za podizanje nasada jabuke

Zadovoljavajuće nadmor­ske visine terena za uzgoj zimskih jabuka u kontinentalnom području RH bile bi između 120 i 600 m. Bolja kakvoća plodova zimskih sorata jabuka postiže se na sjever­nim nego na južnim ekspozicijama. Najpogodniji nagib terena bio bi oko 4° jer takav pad ipak omogu­ćuje najpovoljniju primjenu strojeva, lako otjecanje površinske vode i suvišne vode tla, dobru osvijetljenost krošnje, dobru regulaciju tem­perature zraka (zimi za iznimno niskih temperatura, u hladno pro­ljeće u vrijeme cvatnje i ljeti za vrijeme jakih žega), a ne izaziva erozi­ju tla.

Priprema tla za sadnju jabuke

Prije dubokog oranja (na dubinu 40 - 50 cm) ili rigolanja potrebno je aplicirati preporučenu količinu fosfornih i kalijevih mineralnih gnojiva, da bi se ta hraniva iz­miješala po čitavoj dubini oranja (tamo gdje će sljedećih godina rasti korijenova mreža). Glavna masa korijenova sistema rasprostire se na dubini do 50 cm, što ovisi o plodnosti tla i dubini propusnog sloja. Duboko oranje (ili rigolanje) obavlja se ljeti (ako se planira jesen­ska ili proljetna sadnja voćaka) ili u jesen (planira li se proljetna sad­nja). Izrigolanu površinu (prije označavanja sadnih mjesta - kolčenja i sadnje) potrebno je potanjurati.

Izbor podloga jabuke

Jabuka je jedina voćna vrsta koja ima na raspola­ganju širok raspon raznovrsnih tipova vegetativnih podloga za različita podneblja, raznoliku kakvoću tla i za podizanje raznovrsnih sustava uzgoja - od ekstenzivnog (najbujnije podloge), preko poluintenzivnog (bujne podloge), intenzivnog (srednje bujne po­dloge) do superintenzivnog (slabobujne podloge). Za superintenzivne jabučnjake predlažu se podloge M9 (EMIX), MM 106. Podloga M9, zbog slabog učvršćenja u tlu, traži na­slon (armaturu) i vezanje provodnice uz armaturu te savijanje i ve­zanje primarnih elemenata uz armaturu. Standardna armatura za taj uzgojni oblik su deblji kolci uz svako stablo ili složena armatura - koju čine stupovi (betonski ili drveni), jedna napeta žica između stupova na visini 170 cm i jedan kolac uz svaku sadnicu.

Izbor sorata jabuke

Budući da je u svijetu poznato čak više od 10 000 sorata jabuka, teško je razumjeti da od tako golemog broja nije lako odabrati nekoli­ko najboljih za određeno ekološko područje. Bez obzira na to što je u jabučarskim područjima cijeloga svijeta zastupljen tek neznatan broj istih vodećih zimskih sorata jabuka, ipak se mora voditi računa o sklonostima potrošača koji više vole određene sorte (ili skupine sličnih sorata) jabuka - bilo po krupnoći (vrlo krup­ne, srednje krupne), obliku (okrugle, čunjaste, zvonolike), po boji (crvene, žute, zelene), okusu (slatke, kisele, kiselkastoslatke itd.), mi­risu (vrlo mirisave, nenametljivo mirisave itd.), sočnosti, teksturi itd. U RH se u kontinentalnom dijelu traže jabuke europskog, a u primorskom dijelu američkog okusa.

Izbor uzgojnog oblika jabuke

Za uzgoj jabuka u gustim nasadima najčešće se primjenjuje uzgojni oblik vitki vretenasti grm koji se sastoji od provodnice s primarnim granama, koje su ujedno i rodno drvo ili nose na sebi rodno drvo (sekundarne elemente). Najbolja je kombinacija uzgojnih oblika vretenastoga grma na do­njoj trećini krošnje i vitkog vretenastoga grma na gornje dvije trećine krošnje. Time će se dobiti vrlo prikladan uzgojni oblik, koji će objediniti sve pozitivne značajke obaju uzgojnih oblika. Visina mu je oko 220 cm i uske je krošnje (100 - 140 cm), što ovisi o bujnosti sorte i razmaku unutar reda.
Takva stabla pružaju velike prednosti u proizvodnji jabuka jer se u svim pomotehničkim zahvati­ma (oblikovanje, rezidba, berba) smanjuje ljudski rad. Zbog niskog stabla, svi radovi se mogu obaviti sa zemlje (bez uporabe ljestava), čime se postižu visoki učinci u rezidbi i berbi. Na takvim stablima, zbog njihove velike rodne površine po jedinici površine voćnjaka postižu se vrlo visoki prirodi.

Vrijeme i tehnika sadnje jabuke

Za sadnju voćaka kopaju se jame dimenzija korijena mlade sadnice. Poslije sadnje (jesenske ili proljetne), prije početka vegetacije, potrebno je sadnice prikratiti na visinu (za pred­viđeni uzgojni oblik) 80 cm od tla. Za predviđeni gusti nasad jabuka s uzgojnim obli­kom »vitko vreteno« predlažu se razmaci sadnje od 3,2 x 1,2 m, odno­sno 2 604 sadnica/ha.

Održavanje nasada jabuke

Rezidba rodnih stabala obavlja se u razdoblju mirovanja voćki i u doba vegetacije. Zimskom rezidbom može se održavati uz­gojni oblik zamišljenih svojstava i usmjeravati uravnoteženi odnos vegetativnog i generativnog rasta. Ljetnom rezidbom uklanjaju se ne­potrebne mladice (time se poboljšava osvijetljenost unutarnjeg dijela krošnje i omogućuje bolja kakvoća prskanja), a hraniva koja se troše za rast nepotrebnih mladica preusmjeravaju se u rast skeleta krošnje, rast plodova i rodnih pupova.
Međuredni prostor zatravljuje se tek nakon 2 - 3 godine nakon podizanja nasada. Košnjom (malčiranjem) tratine povećava se sadržaj or­ganske tvari, poboljšavaju fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Tratina omogućuje bolje upijanje kiše i snijega na padinama. Smanjuju se nagla kolebanja temperature tla, pa je ljeti tlo ispod tratine hladnije (uz visoke temperature tla korijen slabije prima hranu), a zimi toplije (pa teško dolazi do izmrzavanja gornjega korijenja). Otpali plodovi prije berbe i u berbi manje se oštećuju i prljaju. Iz tla ispod tratine smanjuje se gubitak dušika. Poslije košnje trave taj dušik se vraća u tlo, ali tada u organskom obliku. Time se voćnjaci mogu štedljivije gnojiti dušikom, pa ne dolazi do zagađenja vodotokova. Nedostatak je u tome što u razdobljima suše, travni pokrov oduzima potrebnu vlagu korije­nu jabuke. Da bi se to ublažilo, tratina u voćnjaku mora se redovito kositi 6 - 8 puta tijekom vegetacije.

Gnojidba jabuke

Prva godina - Pri sadnji voćaka dodaje se 40 - 60 t/ha zreloga staj­skoga gnojiva u brazde s obje strane reda. Čim korovi počnu nicati ručno se okopa dio tla oko voćki koji se ne može obraditi strojevima. Prije ručnog okopavanja, oko sadnica, u pro­mjeru 30 - 40 cm, rasipa se KAN 27% u količini od 10 dag po svakome sadnome mjestu. Drugo prihranjivanje voćaka obavlja se početkom lipnja, na istoj površini i istom vrstom i količinom mineralnoga gnojiva. Potkraj kolovoza u međuredove voćnjaka rasipa se 500 kg/ha mineralnoga gnojiva KAN 27%. Nakon toga slijedi oranje, tanjuranje i drljanje međurednog prostora kako bi se mogla obaviti sjetva uljane repice (za zelenu gnojidbu).
Druga godina - Prije početka vegetacije obavlja se prihrana dušikom (15 dag KAN 27% po stablu). Međuredni prostor se zaorava kada uljana repica bude u punoj cvatnji. Drugo prihranjivanje dušikom obavlja se po­četkom svibnja istom vrstom i količinom gnojiva kao i u prvom prihranjivanju.
Treća godina - Prihranjivanje dušikom obavlja se mjesec dana prije cvat­nje jabuka (u prvih deset dana ožujka), i to traktorskim rasipačem, s 200 kg/ha KAN-a 27%. Drugo prihranjivanje dušikom obavlja se također strojem, neposredno po­slije cvatnje (krajem travnja) s 200 kg/ha KAN-a 27%. U jesen, poslije berbe plodova, aplicira se mineralno gnojivo NPK 5:20:30, s 800 kg/ha.
Četvrta godina - Prvo prihranjivanje dušikom obavlja se mjesec dana prije cvat­nje jabuka, a drugo prihranjivanje poslije cvatnje i to oba sa 150 kg/ha KAN-a 27 %.

Berba i skladištenje jabuke

Dva su stupnja zrelosti plodova jabuka i podjednako su važna za određivanje vremena berbe:
  1. Fiziološka zrelost ili dozrelost - nastupa kad je plod jabuke najkrupniji, a sjemenke mogu u povoljnim uvjetima proklijati.
  2. Tehnološka zrelost ili dospjelost ploda - nastupa kad plodovi postignu najbolje karakteristike potrebne za daljnju namjenu (konzumacija, čuvanje u skladištu, čuvanje u hladnjači ili prerada).
Za različite sorte jabuka potrebni su različiti uvjeti čuvanja. Preporučuje se čuvanje plodova jabuka u hladnjači s kontroliranom atmosferom (0 - 5 °C, koncentracija CO2 2 - 4 %, koncentracija O2 1 % i relativna vlaga zraka 90 - 92 %). U takvim uvjetima jabuka se može čuvati 6 - 12 mjeseci. Ako plodovi jabuka stoje 4 dana na temperaturi 20 °C, smanjuje im se vrijeme čuvanja u hladnjači za jedan mjesec. Plodovi namijenjeni duljem čuvanju moraju biti zdravi (bez znakova fiziološkog oboljenja) i što ujednačeniji. Ako ne postoji mogućnost čuvanja jabuka u hladnjači, onda ih je potrebno potopiti u otopinu bogatu kalcijem.

ZNAČAJNIJE SORTE JABUKA:


STARK EARLIST
Ubraja se među najranije ljetne odlike;sazrijeva oko 10.srpnja.Plod je srednje velik,pokožica je zelenožute i svijetlocrvene boje.Meso je sočno,crvenkasto ispod pokožice,kiselkasto ugodnog,osviježavajućeg okusa.Srednje je bujna sorta.Rano cvijeta.Dosta je osjetljiva na pepelnicu.

VISTA BELLA

Sazrijeva od 10. do 15. srpnja.Plod je srednje velik.Pokožica je zelenkastožuta,pokrivena,po većoj površini ploda,tamnim crvenilom.Plod ima privlačnu boju.Meso je srednje sočno,vrlo ugodnog slatkokiselkastog okusa.Vrlo je bujna.Rano cvijeta i oplođuje se ranim odlikama.Osjetljiva je na krastavost i pepelnicu.

DISCOVERY


Dozrijeva polovicom srpnja.Plod je srednje veličine.Pokožica je crvene boje,dok je dio ploda koji je bio zasjenjen obično slabije obojen crvenilom.Meso ploda je osrednje sočno,slatkokiselkastog okusa.Stablo je srednje bujnosti.

MANTET
MANTET
Sazrijeva u drugoj polovici srpnja.Plod je srednje velik do velik.Pokožica je žuto-zelena,a pramenasto crvena na više od polovice površine.Meso ploda je čvrsto,vrlo sočno,ugodnog mirisa.Bujnost je srednja do jaka.Rano cvjeta i oplođuju je ranocvjetne odlike.Ubraja se u najbolje rane,ljetne odlike jabuka.


TYDEMANS EARLY


Sazrijeva oko 10.kolovoza.Plod je srednje velik i dosta nepravilan.Pokožica je lijepe tamnocrvene ili crvene boje.Meso je čvrsto,sočno,mirisavo,slatkokiselkasto.Slabo je bujna.

JAMES GRIVE

Sazrijeva oko 15.kolovoza.Plod je srednje velik.Oko čašice je blago rebrast.Pokožica je slamnatožuta,prošarana svijetlocrvenim prugama.Srednjerano cvijeta.Bujnost je srednja do jaka.Odlične je kakvoće,te se preporučuje za veće nadmorske visine,jer tamo dozrijeva kao jesenska odlika.

PRIMA

Sazrijeva krajem kolovoza.Plod je srednje veličine.Pokožica pokriva većinu ploda lijepom svijetlocrvenom bojom.Meso je sočno,kiselkasto,mirisno i ugodnog okusa.Slabo je bujna.Rano prorodi.Odlikuje se otpornošću na krastavost.


SUMMERRED
SUMMERRED
Summerred je kanadska sorta nastala križanjem sorti McIntosh i Golden Delicious 1964. godine, te se ubraja među najbolje ljetne sorte.Summerred je hrskava, sočna jabuka, slatko - kiselkastog okusa. Dobra je desertna jabuka i odlična je za kuhanje.
Dozrijeva u drugoj dekadi kolovoza
Plodovi su srednje veliki, konusnog oblika,tamnocrvene boje s izraženim bijelim lenticelama.

GALA
GALA
Gala je sorta nastala križanje sorti Kidds Orange Red x Zlati delišes. Uzgojio je je H. Kidd u Greytownu na Novom Zelandu. U proizvodnju je uvedena 1965 godine. Kao sorta je osrednje produktivna plantažna sorta a bere se krajem kolovoza. Čuva se u hladnjači do studenog.Meso je rumenkasto do kremasto, hrskavo, veoma čvrsto i sočno. Okus je sladak i aromatičan.


JONAGOLD
JONAGOLD
Sazeijeva od 15. do 25. rujna.Plodovi su krupni do vrlo krupni.Kožica je tanka,zelenkastožute boje pri berbi,a kasnije žute.Površina ploda je narančasta iliotvorenocrvena,što ovisi od osvijetljenja stabla.Meso je vrlo sočno,slatkastokiselkastog okusa i ugodnog mirisa.Bujnost je srednja do jaka.Cvate srednje kasno.

ELSTAR
ELSTAR
Sazrijeva u drugoj polovici rujna.Plodovi su srednje veličine,pravilnog oblika,s kratkom peteljkom.Pokožica je lijepe svijetlocrvene boje na polovici ploda,a ostala površina je žuta.Meso je čvrsto,sočno,slatkokiselkastog okusa.Stablo je srednje bujnosti s dobrim rasporedom grana.Rano dolazi na rod.

JONATHAN


Sazrijeva krajem rujna.Plodovi su srednje veličine.Pokožica je izrazito crvena.Meso je sočno,izraženoga specifičnoga kiselkastoga okusa.Rano prorodi i vrlo je rodna.Bujnost je slaba do srednja.Dosta je osjetljiva na pepelnicu.

GOLDEN DELICIOUS(ZLATNI DELIŠE)


Sazrijeva u prvoj polovici listopada.Plod je srednje velik,a u boljim uvijetima može biti čak dvostruko krupniji od prosječne veličine.Oblik ploda je pravilan,malo sužen,s blagim izraženim rebrima na čašici.Boja pokožice je zelenkasta do slamnatožuta,a kasnije,prilikom čuvanja,dobiva lijepu,izrazito zlatnožutu boju,s malim rumrnilom.Meso ploda je žućkasto,čvrsto,sočno,ugodnoga mirisa,jako izraženog,finog okusa.Ubraja se u slađe jabuke.Bujnost je srednja do jaka.Vrlo je rodna sorta,koja ako prerodi,plodovi mogu ostati sitni,stoga se preporučuje prorijeđivanje i redovita rezidba.

MELROSE
Sazrijeva u prvoj polovici listopada.Plodovi su srednje veličine do veliki s blagim rebrima oko čašice.Pokožica je svijetložuta i pokrivena tamnocrvenom bojom.Meso je čvrsto,sočno,slatkokiselkasto,mirisno,visoke kvalitete.Srednje je bujnosti.

IDARED
Sazrijeva u prvojpolovici listopada.Plod je srednje velik,loptasto spljošten,s izraženim rebrima.Boja pokožice je žućkastozelena,a kasnije nakon berbe prelazi u jako crvenu boju.Okus je kiselkast.Sočnost i okus plodova se poboljšava stajanjem.

BREABURN
Dozrijeva u drugoj polovici listopada.Plod je sitan do srednje velik,konusnog oblika,dvobojne boje,svijetlozelene,koju dozrijevanjem prekriva razliveno prugasto crvenilo.Hrskava je,meka i vrlo sočna.Okus je oštar i osviježavajuć.Ovo je jedna od najvažnijih komercijalnih desertnih sorti jabuke.

RED DELICIOUS(CRVENI DELIŠE)

Sazrijeva krajem rujna do polovice listopada.Plod je krupan,zvonolika oblika,s karakterističnim rebrima oko čašice.Meso je žuto,sočno,više slatkasto nego kiselo.Stablo je srednje bujuno.Ne preporučuje se kao čista odlika,jer postoje njegovi mnogo bolji križanci,kao što su Richared Starking,Wellspur,Starkrimson i dr.


GLOSTER
GLOSTER
Sazrijeva kad i Crveni deliše.Plod je dosta sličan izgledom Crvenom delišeu,ali je intenzivnije svijetlocrvene boje i ugodnog okusa.Meso je bijelo,čvrsto,sočno,kiselo,mirisavo.Bujnost je jaka,rodnost dobra i redovita.

MUTSU
MUTSU
Sazrijeva polovicom listopada,15-ak dana nakon Zlatnog delišesa.Plod je krupan,oblikom i bojom podsječa na Zlatni delišes.Meso je čvrsto,sočno,slatko,malo kiselkastog okusa.Stablo je bujno.Cvate srednje kasno.

BREABURN
BREABURN
Sorta potječe iz Novog Zelanda, gdje su je kao slučajni sjemjenak pronašli 1952. godine. Sorta pogodna za plantažni uzgoj i veoma produktivna. Berba započinje krajem listopada (u kontinentalnom dijelu zemlje i kasnije). Čuvati se mora u hladnjači kontrolirane atmosfere. Meso je cvenkasto, veoma sočno, više slatkastog okusa i fine arome.

GRENNY SMITH
GRENNY SMITH
Dozrijeva krajem listopada,početkom studenoga.Plod je krupan do vrlo krupan.Pokožica je potpuno zelena,pa ta boja daje osobitost toj odlici.Meso je vrlo čvrsto,jako sočno,vrlo kisela okusa.Vrlo se dugo čuva,u hladnjači čak do svibnja i ne gubi sadržaj kiseline.Plodovi postižu bolju kakvoću na toplim položajima.
FUJI
fuji
Dozrijeva u drugoj dekadi mjeseca listopada.Jedna je od atraktivnijih modernih sorti  jabuke.Plod je srednje veliki,okruglastog oblika,temeljne žutozelene boje,prekrivem žutonarančastom i prošarano crvenom bojom s ružićastim maškom.Najbolje se čuva od svih desertnih vrsta jabuke,te dugo vremena zadržava svoju čvrstoču.
TOPAZ
Ovo je novija sorta,porjeklom iz Češke,jedna od rijetkih sorti otporna na bolesti,te je zbog toga pogodna za ekološku proizvodnju.Meso ploda je crvenkasto,veoma čvrsto,sočno,kiselkastoslatkastog okusa i veoma fine arome i ugodnog mirisa.Vrijeme berbe je zadnja dekada listopada.

Nema komentara: