subota, 16. siječnja 2016.

Jabuka


Jabuka, u odnosu na ostale voćne vrste, je najmanje zahtjevna prema toplini. Dobro podnosi niske temperature tijekom zime i do -25°C. Tijekom vegetacije je osjetljiva na visoke temperature i to preko 35°C, kao i nižu relativnu vlagu, ispod 60%. U tom slučaju može doći do izraženih oštećenja lišća i plodova, tzv. paleži. Zahtjevna je prema oborinama, a poželjna relativna vlaga zraka tijekom vegetacije je oko 75%. Stoga, za intenzivan uzgoj jabuke neophodno je osigurati sustav navodnjavanja.
Jabuka najbolje uspijeva na dubljim dobro prorahljenim pjeskovito-ilovastim, ilovastim i glinasto-ilovastim tlima, sa dovoljnim sadržajem humusa (minimalno 2%) i hranjivih tvari. Iskustvo je pokazalo da jedan tip tla ne odgovara jednako za različite podloge, jer kod određenih podloga može ograničiti razvitak karakterističnog oblika (habitusa) korijenove mreže.

Agroekološki uvjeti za uzgoj jabuke


Temperatura
Jabuka zahtijeva srednje prosječne temperature zraka u vegetaciji 14 - 19 °C. Podnosi vrlo niske tempe­rature zraka od -25 do -28 °C (bez težih posljedica) u vrijeme duboko­g zimskog mirovanja te apsolutne maksimalne tempe­rature do 35 °C (bez težih posljedica, ali ovisno o relativnoj vlazi zraka i vlazi tla). Pogoduje joj umjerena relativna vlaga zraka do 60 % i blaga zračna strujanja u doba povećane vlažnosti zraka ili jakih ljetnih žega, ali joj štete topli i suhi vjetrovi u vrijeme oplodnje. Osjetljiva je na tuču u svako doba vegetacije ali ne i snježni pokrivač u doba velikih hladnoća (pokriveno tlo sprječava smrzavanje korijenja).
Voda
Sustav navodnjavanja preporučljiv je kod intezivnog uzgoja jabuka. Najčešće se upotrebljava sustav »kap po kap«. Najveću potrebu za vodom jabuke imaju u vrijeme cvjetanja, tj. u svibnju.
Tlo
Jabuka zahtjeva duboka tla, pjeskovito-ilovastog sastava, s dovoljno humusa (barem 3 %) i mineralnih hraniva (npr. 10 mg fosfora i 20 mg kalija) te s dobrim poljskim vodnim kapacitetom. Voli tla blago kisele reakcije (pH 5,5 - 6,5) koja nemaju previše fiziološki aktivnog vapna (ne više od 5 %).

Izbor položaja za podizanje nasada jabuke

Zadovoljavajuće nadmor­ske visine terena za uzgoj zimskih jabuka u kontinentalnom području RH bile bi između 120 i 600 m. Bolja kakvoća plodova zimskih sorata jabuka postiže se na sjever­nim nego na južnim ekspozicijama. Najpogodniji nagib terena bio bi oko 4° jer takav pad ipak omogu­ćuje najpovoljniju primjenu strojeva, lako otjecanje površinske vode i suvišne vode tla, dobru osvijetljenost krošnje, dobru regulaciju tem­perature zraka (zimi za iznimno niskih temperatura, u hladno pro­ljeće u vrijeme cvatnje i ljeti za vrijeme jakih žega), a ne izaziva erozi­ju tla.

Priprema tla za sadnju jabuke

Prije dubokog oranja (na dubinu 40 - 50 cm) ili rigolanja potrebno je aplicirati preporučenu količinu fosfornih i kalijevih mineralnih gnojiva, da bi se ta hraniva iz­miješala po čitavoj dubini oranja (tamo gdje će sljedećih godina rasti korijenova mreža). Glavna masa korijenova sistema rasprostire se na dubini do 50 cm, što ovisi o plodnosti tla i dubini propusnog sloja. Duboko oranje (ili rigolanje) obavlja se ljeti (ako se planira jesen­ska ili proljetna sadnja voćaka) ili u jesen (planira li se proljetna sad­nja). Izrigolanu površinu (prije označavanja sadnih mjesta - kolčenja i sadnje) potrebno je potanjurati.

Izbor podloga jabuke

Jabuka je jedina voćna vrsta koja ima na raspola­ganju širok raspon raznovrsnih tipova vegetativnih podloga za različita podneblja, raznoliku kakvoću tla i za podizanje raznovrsnih sustava uzgoja - od ekstenzivnog (najbujnije podloge), preko poluintenzivnog (bujne podloge), intenzivnog (srednje bujne po­dloge) do superintenzivnog (slabobujne podloge). Za superintenzivne jabučnjake predlažu se podloge M9 (EMIX), MM 106. Podloga M9, zbog slabog učvršćenja u tlu, traži na­slon (armaturu) i vezanje provodnice uz armaturu te savijanje i ve­zanje primarnih elemenata uz armaturu. Standardna armatura za taj uzgojni oblik su deblji kolci uz svako stablo ili složena armatura - koju čine stupovi (betonski ili drveni), jedna napeta žica između stupova na visini 170 cm i jedan kolac uz svaku sadnicu.

Izbor sorata jabuke

Budući da je u svijetu poznato čak više od 10 000 sorata jabuka, teško je razumjeti da od tako golemog broja nije lako odabrati nekoli­ko najboljih za određeno ekološko područje. Bez obzira na to što je u jabučarskim područjima cijeloga svijeta zastupljen tek neznatan broj istih vodećih zimskih sorata jabuka, ipak se mora voditi računa o sklonostima potrošača koji više vole određene sorte (ili skupine sličnih sorata) jabuka - bilo po krupnoći (vrlo krup­ne, srednje krupne), obliku (okrugle, čunjaste, zvonolike), po boji (crvene, žute, zelene), okusu (slatke, kisele, kiselkastoslatke itd.), mi­risu (vrlo mirisave, nenametljivo mirisave itd.), sočnosti, teksturi itd. U RH se u kontinentalnom dijelu traže jabuke europskog, a u primorskom dijelu američkog okusa.

Izbor uzgojnog oblika jabuke

Za uzgoj jabuka u gustim nasadima najčešće se primjenjuje uzgojni oblik vitki vretenasti grm koji se sastoji od provodnice s primarnim granama, koje su ujedno i rodno drvo ili nose na sebi rodno drvo (sekundarne elemente). Najbolja je kombinacija uzgojnih oblika vretenastoga grma na do­njoj trećini krošnje i vitkog vretenastoga grma na gornje dvije trećine krošnje. Time će se dobiti vrlo prikladan uzgojni oblik, koji će objediniti sve pozitivne značajke obaju uzgojnih oblika. Visina mu je oko 220 cm i uske je krošnje (100 - 140 cm), što ovisi o bujnosti sorte i razmaku unutar reda.
Takva stabla pružaju velike prednosti u proizvodnji jabuka jer se u svim pomotehničkim zahvati­ma (oblikovanje, rezidba, berba) smanjuje ljudski rad. Zbog niskog stabla, svi radovi se mogu obaviti sa zemlje (bez uporabe ljestava), čime se postižu visoki učinci u rezidbi i berbi. Na takvim stablima, zbog njihove velike rodne površine po jedinici površine voćnjaka postižu se vrlo visoki prirodi.

Vrijeme i tehnika sadnje jabuke

Za sadnju voćaka kopaju se jame dimenzija korijena mlade sadnice. Poslije sadnje (jesenske ili proljetne), prije početka vegetacije, potrebno je sadnice prikratiti na visinu (za pred­viđeni uzgojni oblik) 80 cm od tla. Za predviđeni gusti nasad jabuka s uzgojnim obli­kom »vitko vreteno« predlažu se razmaci sadnje od 3,2 x 1,2 m, odno­sno 2 604 sadnica/ha.

Održavanje nasada jabuke

Rezidba rodnih stabala obavlja se u razdoblju mirovanja voćki i u doba vegetacije. Zimskom rezidbom može se održavati uz­gojni oblik zamišljenih svojstava i usmjeravati uravnoteženi odnos vegetativnog i generativnog rasta. Ljetnom rezidbom uklanjaju se ne­potrebne mladice (time se poboljšava osvijetljenost unutarnjeg dijela krošnje i omogućuje bolja kakvoća prskanja), a hraniva koja se troše za rast nepotrebnih mladica preusmjeravaju se u rast skeleta krošnje, rast plodova i rodnih pupova.
Međuredni prostor zatravljuje se tek nakon 2 - 3 godine nakon podizanja nasada. Košnjom (malčiranjem) tratine povećava se sadržaj or­ganske tvari, poboljšavaju fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Tratina omogućuje bolje upijanje kiše i snijega na padinama. Smanjuju se nagla kolebanja temperature tla, pa je ljeti tlo ispod tratine hladnije (uz visoke temperature tla korijen slabije prima hranu), a zimi toplije (pa teško dolazi do izmrzavanja gornjega korijenja). Otpali plodovi prije berbe i u berbi manje se oštećuju i prljaju. Iz tla ispod tratine smanjuje se gubitak dušika. Poslije košnje trave taj dušik se vraća u tlo, ali tada u organskom obliku. Time se voćnjaci mogu štedljivije gnojiti dušikom, pa ne dolazi do zagađenja vodotokova. Nedostatak je u tome što u razdobljima suše, travni pokrov oduzima potrebnu vlagu korije­nu jabuke. Da bi se to ublažilo, tratina u voćnjaku mora se redovito kositi 6 - 8 puta tijekom vegetacije.

Gnojidba jabuke

Prva godina - Pri sadnji voćaka dodaje se 40 - 60 t/ha zreloga staj­skoga gnojiva u brazde s obje strane reda. Čim korovi počnu nicati ručno se okopa dio tla oko voćki koji se ne može obraditi strojevima. Prije ručnog okopavanja, oko sadnica, u pro­mjeru 30 - 40 cm, rasipa se KAN 27% u količini od 10 dag po svakome sadnome mjestu. Drugo prihranjivanje voćaka obavlja se početkom lipnja, na istoj površini i istom vrstom i količinom mineralnoga gnojiva. Potkraj kolovoza u međuredove voćnjaka rasipa se 500 kg/ha mineralnoga gnojiva KAN 27%. Nakon toga slijedi oranje, tanjuranje i drljanje međurednog prostora kako bi se mogla obaviti sjetva uljane repice (za zelenu gnojidbu).
Druga godina - Prije početka vegetacije obavlja se prihrana dušikom (15 dag KAN 27% po stablu). Međuredni prostor se zaorava kada uljana repica bude u punoj cvatnji. Drugo prihranjivanje dušikom obavlja se po­četkom svibnja istom vrstom i količinom gnojiva kao i u prvom prihranjivanju.
Treća godina - Prihranjivanje dušikom obavlja se mjesec dana prije cvat­nje jabuka (u prvih deset dana ožujka), i to traktorskim rasipačem, s 200 kg/ha KAN-a 27%. Drugo prihranjivanje dušikom obavlja se također strojem, neposredno po­slije cvatnje (krajem travnja) s 200 kg/ha KAN-a 27%. U jesen, poslije berbe plodova, aplicira se mineralno gnojivo NPK 5:20:30, s 800 kg/ha.
Četvrta godina - Prvo prihranjivanje dušikom obavlja se mjesec dana prije cvat­nje jabuka, a drugo prihranjivanje poslije cvatnje i to oba sa 150 kg/ha KAN-a 27 %.

Berba i skladištenje jabuke

Dva su stupnja zrelosti plodova jabuka i podjednako su važna za određivanje vremena berbe:
  1. Fiziološka zrelost ili dozrelost - nastupa kad je plod jabuke najkrupniji, a sjemenke mogu u povoljnim uvjetima proklijati.
  2. Tehnološka zrelost ili dospjelost ploda - nastupa kad plodovi postignu najbolje karakteristike potrebne za daljnju namjenu (konzumacija, čuvanje u skladištu, čuvanje u hladnjači ili prerada).
Za različite sorte jabuka potrebni su različiti uvjeti čuvanja. Preporučuje se čuvanje plodova jabuka u hladnjači s kontroliranom atmosferom (0 - 5 °C, koncentracija CO2 2 - 4 %, koncentracija O2 1 % i relativna vlaga zraka 90 - 92 %). U takvim uvjetima jabuka se može čuvati 6 - 12 mjeseci. Ako plodovi jabuka stoje 4 dana na temperaturi 20 °C, smanjuje im se vrijeme čuvanja u hladnjači za jedan mjesec. Plodovi namijenjeni duljem čuvanju moraju biti zdravi (bez znakova fiziološkog oboljenja) i što ujednačeniji. Ako ne postoji mogućnost čuvanja jabuka u hladnjači, onda ih je potrebno potopiti u otopinu bogatu kalcijem.